Code of Conduct - CoC

 

TRESS' vision:

TRESS ønsker at være kundens foretrukne leverandør og den mest attraktive arbejdsplads i branchen. TRESS ønsker at være et værdibaseret og innovativt firma, der lever af sin originalitet og en stærk medarbejderkultur. TRESS ønsker at udvikle og sælge kvalitetsprodukter og service, der fremmer en bevægelseskultur. Fokus vil være på solidaritet, lykke, sundhed og oplevelser. TRESS ønsker at arbejde aktivt og fokuseret med miljø og kvalitet.

 

For at kunne imødekomme vores vision og konstant være førende inden for vores område er det meget vigtigt for os, at vi altid kan garantere 100 % for de produkter, vi køber og sælger.
Med denne CoC ønsker vi at gøre det klart, hvilke betingelser vi forventer, leverandørerne gør dit yderste for at imødekomme. Vi kræver også, at vores leverandører stiller tilsvarende krav til deres potentielle underleverandører. Gennemsigtighed i forsyningskæden er nødvendig for at sikre overholdelse af denne CoC. For at følge op på dette kan TRESS foretage specifik overvågning af leverandører; anmode om dokumentation, udføre revisioner, gennemgå og godkende handlingsplaner og kontrollere gennemførelsen af ​​disse. Leverandøren opfordres til at forholde sig til indholdet i denne CoC og sørge for, at det gennemføres i deres egen drift og i forsyningskæden.
Hvis leverandøren ikke overholder vores adfærdskodeks, vil vi diskutere hvilke foranstaltninger vi vil tage over for vores leverandør.

Vi forventer, at leverandøren bekræfter, at det land, hvor produktionen finder sted, har tiltrådt FN's konvention om barnets rettigheder (barnets konvention trådte i kraft den 2. september 1990), og at leverandørerne gør deres yderste at overholde denne konvention.
Denne CoC henviser til internationale konventioner som den universelle menneskerettighedserklæring, konventioner og anbefalinger fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), der er relevante for at forbedre arbejdsvilkårene og andre internationale menneskerettigheds- og arbejdsnormer og internationale arbejdsretlige love.
ILO-konventionen og konventionen om barnets rettigheder er meget relevante, men med denne adfærdskodeks har TRESS et særligt fokus i ILO-konvention nr. 29; 87; 98; 100; 105; 111; 138 og 182. I FN's konvention om barnets rettigheder er artikel 29 i særligt fokus.

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 

http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm


TRESS’s  CoC er blandt andet inspireret af SA8000: 2014-standarden. Hvis din virksomhed allerede er certificeret i henhold til AS 8000: 2014 eller lignende, så lad os det vide.

Adfærdskodeksen omhandler følgende emner: 

  • Børnearbejde
  • Tvungen arbejdskraft
  • Foreningsfrihed og ret til kollektive forhandlinger
  • Diskrimination
  • Arbejdstid
  • Lønninger
  • Sundhed og sikkerhed
  • Miljøet
  • Brug af kemikalier

Børnearbejde:

Enhver person under 15 år, medmindre den mindste alder for arbejde eller obligatorisk skolegang er højere i henhold til lokal lov, i hvilket tilfælde den fastsatte højere alder gælder i den pågældende lokalitet.

Ung arbejdstager:

Enhver arbejdstager under 18 år, men over et barns alder som defineret ovenfor.
Leverandøren må ikke inddrage eller støtte brugen af ​​børnearbejde. Leverandøren skal effektivt kommunikere til personalet og andre interesserede parter, med skriftlige politikker og procedurer for afhjælpning af børnearbejde.
TRESS’s leverandører må ansætte unge arbejdstagere. Hvis ungarbejdere er underlagt lov om grundskoleuddannelse, skal de kun arbejde udenfor skoletiden.

Under ingen omstændigheder skal en ung arbejdstagers skole-, arbejds- og transporttid overstige mere end 8 timer om dagen. Unge arbejdere må ikke arbejde om natten.

Leverandører til  ​​TRESS må ikke udsætte børn eller unge arbejdstagere for en situation - i eller uden for arbejdspladsen - der er farlig eller usikker for deres fysiske og mentale sundhed og udvikling.

Tvangsarbejde:

Leverandører til ​​TRESS må ikke inddrage eller støtte brugen af ​​tvangsarbejde og må ikke kræve, at personalet betaler 'indskud' til TRESS’s leverandører, ved ansættelsen.

TRESS’s leverandører må ikke tilbageholde en del af personalets løn, fordele, ejendom eller dokumenter for at tvinge personalet til at fortsætte med at arbejde.
Leverandøren skal sikre, at arbejdstagerne ikke helt eller delvis bærer ansættelsesgebyrer eller omkostninger.

Leverandøren må ikke engagere sig i eller støtte menneskehandel.
Alt arbejde skal være frivilligt, og personalet skal have ret til at forlade arbejdspladsen efter afslutningen af ​​standard arbejdsdagen og være fri til at opsige deres ansættelse, forudsat at de giver leverandøren en rimelig begrundelse.

Foreningsfrihed og ret til kollektive forhandlinger:

Alt personale har ret til at danne, deltage og organisere fagforening (er) efter eget valg og til at forhandle kollektivt på deres vegne hos leverandøren. Leverandøren skal respektere denne ret og informere sit personale om, at de frit kan tilslutte sig en arbejdstagerorganisation, der vælges uden at have negative konsekvenser fra leverandøren.

TRESS’s leverandør må ikke på nogen måde forstyrre etableringen, funktionen eller administrationen af ​​arbejdstagerorganisationer eller kollektive forhandlinger.

I situationer, hvor retten til foreningsfrihed og kollektive forhandlinger er begrænset i henhold til loven, skal leverandøren tillade arbejdstagere frit at vælge deres egne repræsentanter.


TRESS’s leverandør skal sikre, at fagforeningsmedlemmer, repræsentanter for arbejdstagere og ethvert personale, der beskæftiger sig med at organisere arbejdstagere, ikke udsættes for forskelsbehandling, chikanering, intimidering eller lignende.

Diskrimination:

TRESS’s leverandører må ikke deltage i eller støtte diskrimination ved ansættelse, vederlag, adgang til uddannelse, forfremmelse, opsigelse eller pensionering baseret på race, national eller territorial eller social oprindelse, kaste, fødsel, religion, handicap, køn, seksuel orientering, familie ansvarsområder, civilstand, foreningsmedlemskab, politiske meninger, alder eller enhver anden betingelse, der kan give anledning til diskrimination.

TRESS’s leverandører  må under ingen omstændigheder udsætte personalet for graviditets- eller jomfruelighedstest.

Arbejdstid:

Leverandøren skal overholde gældende love, kollektive forhandlinger (hvor det er relevant) og industristandarder om arbejdstid, pauser og helligdage. Den normale arbejdsuge (ikke overarbejde) skal defineres ved lov, men må ikke overstige 48 timer.


Personalet skal være forsynet med mindst en fridag indenfor seks på hinanden følgende arbejdsdage. 

Undtagelser fra denne regel gælder kun, hvor begge følgende betingelser gælder:
a) national lov tillader arbejdstid, der overstiger denne grænse og
b) en frit forhandlet kollektiv overenskomst er i kraft, der tillader arbejdstid i gennemsnit, herunder passende hvileperioder.

Alt overarbejde skal være frivilligt, medmindre andet er angivet nedenfor, må ikke overstige 12 timer om ugen og må ikke være regelmæssigt.


I tilfælde, hvor overarbejde er nødvendigt for at imødekomme kortsigtede erhvervskrav, og TRESS’s leverandører er part i en frit forhandlet kollektiv overenskomst, der repræsenterer en betydelig del af sin arbejdsstyrke, kan leverandøren kræve et sådant overarbejde i overensstemmelse med en sådan aftale. Aftalen skal overholde de øvrige krav i arbejdstidselementet.

Løn:

TRESS’s leverandører skal sikre, at løn for en normal arbejdsuge (ikke overarbejde) altid opfylder mindste lovmæssige eller industrielle minimumsstandarder eller kollektive overenskomster (hvis det er relevant). Lønnen skal være tilstrækkelig til at dække de grundlæggende behov hos medarbejderen og give en vis skønsmæssig indkomst. Leverandøren må ikke fratrække lønninger til disciplinære formål. Undtagelse for denne regel gælder kun, når følgende betingelser er opfyldt:

a) reduktion i lønnen til disciplinære formål er tilladt i national lov
b) hvis en frit forhandlet kollektiv overenskomst er i kraft, og tillader denne praksis.

Leverandøren skal sikre, at medarbejderens løn- og ydelsessammensætning udleveres tydeligt og regelmæssigt til dem skriftligt for hver lønningsperiode. Leverandøren skal lovligt gøre alle lønninger og ydelser tilgængelige på en måde, der er bekvem for arbejdstagerne, men under ingen omstændigheder i forsinkede eller begrænsede former, såsom kuponer eller lignende.

Alt overarbejde afregnes til en sats som er defineret i national lov eller ved en kollektiv overenskomst. I lande, hvor betalingen for overarbejde ikke er lovreguleret, eller der ikke er nogen kollektiv overenskomst, skal personale kompenseres for overarbejde til organisationens sats eller til en sats, der svarer til gældende industristandarder.

Leverandøren må ikke anvende arbejdskontrakter, kontrakter på kort sigt og / eller falsk lærlingeuddannelse eller andre ordninger, for at undgå at opfylde sine forpligtelser over for personalet i henhold til gældende love og bestemmelser, vedrørende arbejdskraft og social sikring.


Sundhed og sikkerhed:
TRESS’of s leverandør  skal sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og træffe effektive foranstaltninger for at forhindre potentielle helseskader og arbejdsulykker eller sygdom som følge af arbejdet.

Leverandøren skal vurdere alle risici på arbejdspladsen for nye, forventede og ammende mødre, herunder dem, der skyldes deres arbejdsaktivitet, for at sikre, at alle rimelige skridt træffes for at fjerne eller reducere risici for deres helbred og sikkerhed.
Hvor farer forbliver, efter effektiv minimering eller eliminering af årsagerne til alle farer på arbejdsmiljøet. Leverandøren skal, for egen regning, forsyne personalet med passende personligt beskyttelsesudstyr efter behov. I tilfælde af arbejdsskade skal leverandøren kunne yde førstehjælp og hjælpe arbejdstagerne med at få opfølgende medicinsk behandling.
Leverandøren skal sørge for regelmæssig sundhed og sikkerhedstræning, herunder uddannelse på stedet og, hvor det er nødvendigt, job specifik træning.  Uddannelserne skal også gentages for nyt og omfordelt personale, hvor hændelser er opstået, og når ændringer i teknologi og / eller indførelse af nye maskiner frembyder nye risici for personers sundhed og sikkerhed.

Leverandøren skal sikre adgang til drikkevand, sikre rene spisepladser og hvilområder samt rene og sikre madlavningsområder og opbevaringssteder for mad.
TRESS’s leverandører skal træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger inden for deres indflydelsesområde, for at sikre stabiliteten og sikkerheden af ​​det udstyr og de bygninger, de benytter, herunder boliger til arbejdstagere, når disse stilles til rådighed af arbejdsgiveren, samt at beskytte mod enhver forudseelig nødsituation. Forretningspartnere skal respektere arbejdstageres ret til at forlade lokalerne ved overhængende fare uden at søge tilladelse.

Miljø:

TRESS’s leverandører  skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå miljøforringelse og skal handle i overensstemmelse med de bedste principper for begrænsning af miljøskader.


Leverandøren skal løbende arbejde for at forbedre deres miljømæssige ydeevne og skal altid forsøge at anvende de bedste metoder til at undgå forurening af luft, vand og jord. Leverandøren skal tilstræbe løbende at reducere forbruget af ressourcer som el, vand, brændstof.

Anvendelse af kemikalier:
For at sikre, at vi altid er kundens foretrukne leverandør, skal vi sikre, at der ikke anvendes kemikalier, der er begrænset i EU, under produktionen.

Vi har udfærdiget et brev "krav til TRESS’s leverandører ” som sendes til virksomheden sammen med denne Code of Conduct.

 For yderligere dokumentation af brugen af ​​kemikalier skal leverandøren udfylde dokumentet og returnere det til TRESS med et underskrevet CoC.


Dato, stempel og underskrift. 
 

Download the english version of COC