Salgs og leveringsbetingelser

Her har vi samlet de almindelige oplysninger i forbindelse med salg og levering. Har du spørgsmål,
er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 86 52 22 00.

Salgs og leveringsbetingelser B2B

Generelle oplysninger

Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle salg foretaget af TRESS A/S, CVR-nr. 11 07 42 19 ("TRESS").

Alle leverancer, arbejder og tjenesteydelser, der leveres af TRESS ("Arbejdet"), er baseret på nærværende betingelser.

I tilfælde af uoverensstemmelser har nærværende betingelser forrang for de vilkår og betingelser, der indgår i tilbudsmaterialet og/eller andre kontraktdokumenter udarbejdet af kunden (tilsammen "Kontrakten").

Ændringer i nærværende betingelser gælder kun efter udtrykkelig skriftlig accept fra TRESS’ side.

Alle Kontrakter kræver TRESS’ skriftlige godkendelse for at blive juridisk gyldige. Kontrakter (eller købsaftaler) fremsendt pr. fax eller e-mail (underskrevet og scannet) anses for at være i skriftlig form, mens Kontrakter fremsendt med andre former for telekommunikation ikke gør.

Tilbud fra TRESS er, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er angivet, gyldige i en periode på 30 dage fra tilbudsdato.

Tegninger, specifikationer, beregninger og andre tekniske oplysninger, som leveres af TRESS, forbliver TRESS’ ejendom. Oplysningerne skal behandles fortroligt og må ikke distribueres, kopieres og/eller videregives til tredjemand til andre formål end opfyldelsen af Kontrakten.

Pris og betalingsbetingelser

Alle TRESS’ priser tillægges lovpligtig omsætningsafgift (moms) til den relevante sats eller afgift svarende til moms (i udlandet).

Beløbet trækkes fra betalingskortet når bestillingen afsendes fra vores lager.

Betalingsbetingelserne er forudbetaling med bankoverførsel med mindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.

Såfremt der ikke er aftalt forudbetaling eller såfremt TRESS yder kunden kredit og kunden overskrider en betalingsfrist, beregnes rente af tilgodehavendet med 2% pr. påbegyndt måned.

Kunden har kun ret til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning i det omfang modkravene er ubestridte eller juridisk etablerede ved endelig dom eller lignende.

Alle priser er ekskl. forsendelse/fragt, installation, montage, afgifter og miljøtillæg. Ændringer i afgifter, fragt, indkøbsomkostninger samt andre udefra kommende forhold kan medføre, at TRESS kan justere priserne.

Der tages forbehold for prisændringer og – fejl. 


Materialer leveret af kunden og byggepladsfaciliteter

Materialer leveret af kunden skal leveres rettidigt og i overensstemmelse med aftalte tidsplaner.

Tegninger, tekniske specifikationer og andre tekniske dokumenter, der er nødvendige for Arbejdets udførelse, skal - medmindre andet er aftalt – være godkendt til byggeri (AFC) på tidspunktet for indgåelsen af Kontrakten.

Materialer leveret af kunden skal afleveres på en adresse, som bestemmes af TRESS og skal ved levering til TRESS være ledsaget af alle relevante certifikater og installationsvejledninger mv.

Såfremt Arbejdet omfatter opførelse og installation på kundens adresse ("Byggepladsen"), skal følgende stilles gratis til rådighed for TRESS i det omfang, at det er hensigtsmæssigt for TRESS’ udførelse af Arbejdet:

 • Fri og uhindret adgang til Byggepladsen
 • Velfærdsfaciliteter til TRESS’ personale
 • Befæstede arealer til opbevaring af materialer
 • Strøm inkl. fordelingstavler og stikkontakter tæt på arbejdsområder
 • Drikkevand og vand til trykprøvning (hvis relevant)
 • Trykluftforsyning.


I tilfælde af TRESS skal foretage gravearbejder er kunden forpligtet til at indhente ledningstegninger af enhver art, oplysninger om jordbundsforhold og eventuelle byggetilladelser. Kunden bærer det fulde ansvar for at tegningerne og oplysningerne er retvisende i enhver henseende.

Leveringstid

Tidspunktet for levering ("Leveringstiden") skal være baseret på gensidig aftale mellem TRESS og kunden.

Leveringstiden anses for overholdt, når levering har fundet sted i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 5.2 og 5.3 uden væsentlige mangler inden for den aftalte tidsplan.

Leveringstiden udskydes og kunden afholder de dermed forbundne omkostninger for TRESS, såfremt:

 • Materialer leveret af kunden, jf. pkt. 3, er forsinket (tegninger godkendt til byggeri (AFC), materialer, osv.)
 • Afleveringen af Arbejdet er forsinket af grunde, som TRESS ikke er ansvarlig for.


Leveringstiden udskydes ligeledes, såfremt TRESS er forhindret i at fuldføre Arbejdet inden for aftalte Leveringstid på grund af force majeure eller andre omstændigheder udenfor TRESS’ kontrol. Leveringstiden udskydes i en periode svarende til forhindringens varighed, idet der dog indregnes en rimelig opstartsperiode.

Leveringsbetingelser

Arbejdet henligger for kundens risiko, fra det øjeblik Arbejdet er leveret. Arbejdet kan enten indebære levering af varer, jf. pkt. 5.4, eller levering af andre arbejder og tjenesteydelser, jf. pkt. 5.5.

Leverings sker normalt indenfor 1-3 arbejdsdage.

TRESS tager forbehold for restordrer ved udsolgte varer samt for restordrer grundet forsinkelser fra TRESS’ leverandører. I tilfælde af restordre, vil kunden modtage besked om forventet leveringstidspunkt.

Levering af varer, herunder delleverancer, foretages ab lager i overensstemmelse med Incoterms 2010. Dette gælder også, selvom TRESS har påtaget sig accessoriske forpligtelser såsom forsendelse eller levering.

Levering af andre arbejder og tjenesteydelser anses for udført, når aflevering har fundet sted i overensstemmelse med det nedenfor anførte:

 • Aflevering finder sted ved afslutningen af montagearbejde, medmindre der konstateres væsentlige mangler under en af kunden ønsket afleveringsforretning, i hvilket tilfælde der indkaldes til en ny afleveringsforretning, der afholdes, når TRESS skriftligt har meddelt kunden, at afhjælpning har fundet sted. Kunden har ikke ret til at afvise aflevering på grund af ikke-væsentlige mangler, forudsat at TRESS udtrykkeligt accepterer TRESS’ forpligtelse til at afhjælpe manglen.
 • Såfremt aflevering ikke finder sted på grund af omstændigheder, som TRESS ikke er ansvarlig for, skal aflevering (og dermed risikoens overgang til kunden) anses for at have fundet sted 10 arbejdsdage efter det angivne forventede tidspunkt for Arbejdets afslutning.
 • Endvidere skal aflevering (og dermed risikoens overgang til kunden) anses for at have fundet sted, såfremt kunden tager Arbejdet helt eller delvist i brug.


Delvise leverancer eller tjenesteydelser er tilladt, medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt.

Levering til lande uden for Danmark inkl. Færøerne og Grønland ikke er omfattet af de normale salgs- og leveringsbetingelser.

Ejendomsforbehold

TRESS bevarer ejendomsretten til Arbejdet, indtil alle udestående fordringer er afregnet, især det specifikke mellemværende, som kan henføres til forretningsforholdet mellem TRESS og kunden. TRESS er berettiget til på kundens regning at forsikre Arbejdet mod tyveri, beskadigelse, brand, vand og andre skader, medmindre kunden påviseligt har tegnet en sådan forsikring.

Såfremt kunden misligholder Kontrakten, herunder navnlig i tilfælde af manglende betaling, har TRESS ret til at tilbagetage det leverede Arbejde efter at have sendt en skriftlig påmindelse. Dette anses ikke som ophævelse af Kontrakten. Kunden er forpligtet til straks at informere TRESS om alle forhold, som påvirker ejendomsforbeholdet, navnlig udlæg i ejendom eller faktiske indgreb i ejendomsforbeholdet.

Undersøgelsespligt, reklamation og mangler

Kunden er forpligtet til straks efter modtagelsen af en leverance at undersøge det leverede for fejl og mangler samt kvantitetsmangler.

Det påhviler kunden at reklamere straks og senest 8 dage efter, at en mangel ved de Arbejder, herunder mængdedifferencer, er eller burde have været opdaget. Reklamation skal dog altid ske senest 6 måneder efter leveringen.

Kunden skal straks efter konstateringen af eventuelle mangler skriftligt meddele dette til TRESS og i detaljer beskrive arten og omfanget af manglen.

Kunden skal, i samarbejde med TRESS, give TRESS den fornødne tid og mulighed for at udføre alle afhjælpningsaktiviteter, som TRESS anser for nødvendige. I tilfælde af kundens undladelse heraf fritages TRESS for ansvaret for manglerne i enhver henseende.

Returvarer og refusion

Returnering af varer kan kun ske efter udtrykkelig og skriftlig aftale med en medarbejder hos TRESS og enhver returnering skal ske i original og ubrudt emballage.

Specialvarer, tilvirkede varer og bestillingsvarer tages ikke retur.

Eventuel refusion foregår ved bankoverførsel. I tilfælde af aftale om refusion skal der vedlægges kopi af faktura, samt bankoplysninger; i form af registrerings- og kontonummer.

Ansvar og begrænsning heraf

TRESS erstatter kun dokumenterede, direkte tab.

TRESS er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab. I tilknytning til ovenstående præciseres det, at kunden er ansvarlig for at undersøge og sikre, at de af TRESS leverede Arbejder kan anvendes som forudsat, og at TRESS således under ingen omstændigheder kan gøres ansvarlig for eventuelle følgeskader. Tilsvarende gælder det, at kunden skal friholde TRESS, såfremt tredjemand kan rette krav mod TRESS som følge af sådanne følgeskader.

TRESS’ eventuelle ansvar forbundet med en leverance er i enhver henseende begrænset til et beløb svarende til købesummen for den pågældende leverance.

Kundens insolvens

Såfremt kunden går i betalingsstandsning eller kunden eller en af dennes kreditorer fremsætter begæring om, at kunden tages under insolvensbehandling, eller kunden tages under insolvensbehandling eller at insolvensbehandling afvises som følge af utilstrækkelige aktiver, kan TRESS, uden at dette berører TRESS’ øvrige juridiske eller kontraktlige rettigheder, ophæve Kontrakten uden varsel og kræve øjeblikkelig tilbagelevering af de leverede varer, jf. pkt. 6.

Force majeure

TRESS friholdes for enhver forpligtelse til at foretage levering, i det omfang TRESS er blevet forhindret i at opfylde sine forpligtelser af årsager, som ligger uden for TRESS’ kontrol, og som var uforudseelige på tidspunktet for Kontraktens indgåelse ("Force Majeure").

Force Majeure omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Krig, terror og hærværk
 • Naturkatastrofer og usædvanlige vejrforhold, herunder stormvejr, regn, sne, osv.
 • Driftsafbrydelser på Byggepladsen af enhver art, som forsinker eller afbryder Arbejdet
 • Brand
 • Mangel på materialer og energiforsyning
 • Strejke og lovlig lockout.


Persondata

TRESS registrerer oplysninger om kunder, der i enhver henseende behandles fortroligt og ikke videregives til 3. mand, medmindre videregivelse er nødvendig for opfyldelse af Kontrakten.

Lovvalg og værneting

Alle juridiske spørgsmål, der måtte opstå mellem TRESS og kunden, er underlagt dansk ret, bortset fra dansk international privatret.

Enhver tvist, der udspringer af eller i forbindelse med denne Kontrakt, herunder tvister vedrørende eksistensen, gyldigheden eller ophøret heraf, skal afgøres ved de danske domstole med retten i Kolding som værneting i 1. instans.

Generelle bestemmelser

Kunden kan ikke uden TRESS’ skriftlige samtykke overdrage kundens kontraktmæssige rettigheder i henhold til Kontrakten til tredjemand.

Såfremt en eller flere bestemmelser i Kontrakten ikke kan håndhæves, fordi de strider mod gældende lov eller af anden årsag betragtes som ikke acceptable, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i Kontrakten.


____________________________________________________________

Salgs og leveringsbetingelser privat


Handelsbetingelser

Her har vi samlet de almindelige oplysninger i forbindelse med salg og levering. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 86 52 22 00.
Mandag – torsdag  mellem kl. 8:00 – 16:00
Fredag mellem kl. 8:00 - 15:30. 

Klagevejledning

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kundeservice hos tress.dk på tress@tress.dkeller på tlf. 86 52 22 00. 

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk  

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

Priser

Alle priser er vist ekskl. moms og inkl. moms.

Leveringsbetingelser

Lagervarer leveres normalt indenfor 2-3 arbejdsdage med forbehold for restordre, og skaffevarer leveres indenfor 2-3 uger. I tilfælde af restordre, vil kunden modtage en e-mail, med forventet leveringstidspunkt, ønskes en vare ikke sat i restordre, kan varen naturligvis erstattes af lignende vare eller afbestilles.  

Pakkeforsendelser

Ordren pålægges fragt efter Post Danmark eller Danske Fragtmænds takster. Ordren kan også afhentes, mandag – fredag mellem kl. 8:00 – 15:30.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser til private kunder er forudbetaling med Dankort eller Visa/Dankort, bankoverførsel, kontant eller efterkrav.

Beløbet trækkes fra betalingskortet når bestillingen afsendes fra vores lager

Sikkerhed

Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken TRESS AS eller andre, har mulighed for at læse dataene. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet. 

Forbehold/priser

Priserne kan løbende ændres i forbindelse med kursstigninger og andre udefra kommende justeringer. Vi tager forbehold for evt. tekst, trykfejl og udgåede varer.

Transportskader/reklamationer

Eventuelle skader og manglende kolli skal omgående påtales til den, der bringer varerne.

Returvarer/garanti

Returnering af varer kan kun finde sted i original emballage og efter nærmere aftale med TRESS AS.
Special varer tages ikke retur.

Vedr. Garanti- og reklamationsforhold

Iflg. købeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 237af  28. marts 2003.
Private har iflg. købeloven 14 dages returret - men har 24 måneders reklamationsret.

Refusion

Refusion foregår primært ved bankoverførsel. I tilfælde af refusion af hele eller dele af beløbet, skal der vedlægges kopi af faktura, samt bankoplysninger, dvs. registreringsnummer og kontonummer.

 ____________________________________________________________

Generelt ved montage- og anlægssager, udendørs som indendørs

Hvis ikke andet er aftalt og specifikt beskrevet har kunden ansvaret for undersøgelse og klargøring af jordbundsforhold samt undersøgelse og beskyttelse af kabel- og rørføring.  Det påhviler kunden, at fremkomme med lednings- og forsyningslinjeoplysninger samt at anvise disse, hvis TRESS AS skal foretage gravearbejde. Hvis TRESS AS ikke modtager besked herom inden arbejdet skal udføres, opfattes det som bekræftelse på, at ingen lednings- og forsyningslinjer er i risiko i forbindelse med den konkrete opgaves udførelse. TRESS AS tager forbehold mod skjulte forhold i undergrund, eks. nedgravede kabler, ledninger, kloakrør etc. Eventuelle skader og/eller forsinkelser som følge af manglende anvisning kan TRESS AS derfor ikke stilles til ansvar for.

Kunden er selv ansvarlig for at indhente relevante byggetilladelser og TRESS AS er naturligvis i den forbindelse behjælpelig med, at fremskaffe relevant dokumentation for de redskaber, der skal opstilles.

Prisen er afgivet under forudsætning af, at opsætningen kan foretages i almindelige jordbundsforhold. Dvs. at der ikke må være trærødder, flisebelægning, blød eller leret bund eller lignende i vejen for montagen samt under forudsætning af, at det er kunden oplyste om lednings- og rørføringsforhold er korrekt.

Alle montagepriser er ekskl. bortskaffelse af opgravet jord, belægning og asfalt og også ekskl. reparation af samme med mindre andet er aftalt og specifikt angivet i ordrebekræftelsen. Evt. bortskaffelse af jord/affald samt andet arbejde, vil blive afregnet efter timeløn og der vil tilkomme deponeringsomkostninger og evt. lossepladsafgift.

Der skal altid være gode og faste tilkørselsforhold til byggepladsen ligesom der uden omkostning for TRESS AS, skal være adgang til byggestrøm (400V/16A).

Forøgede omkostninger, herunder tidsforbrug og positivt afholdte udgifter, som følge af kundens manglende overholdelse af forpligtelser eller fejlagtigt afgivning oplysninger i henhold til aftalen, pålægges kunden. Forøget tidsforbrug afregnes til sædvanlig timetakst og kunden må forvente, at der kan pålægges overtid.

TRESS er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af vejrlig.
AB92 er gældende for montagearbejderne, medmindre andet er aftalt helt eller delvist.

Ovenstående gælder generelt for montagesager. Nedenstående findes øvrige betingelser og tillægsoplysninger ved de enkelte varekategorier.

Kunstgræs

Kunden skal sørge for flg. forarbejde inden der kan lægges kunstgræs:

 • Hvor jorden er meget leret etableres der dræn pr. 6 meter.
 • Muldlaget afrømmes, typisk 20-30 cm
 • Råjordsplanum reguleres vandret
 • Bærelaget etableres som bundsikring; typisk 10-15 cm
 • Stabilt grus (0-32 mm) udlægges i 10 cm lag, afrettes iht. tegning i konvolutfald og tromles.


Ekskl. jord / stabilgrus, kantafslutninger, samt evt. bortkørsel af opgravet jord ved fundamenter. Kunstgræs ligges typisk i sommermånederne, alt efter vejrforholdene.

Gummibelægning

Udlægning af gummibelægning kan kun ske på godkendt stabilgruslag, beton eller asfalt efter flg. forskrift:

 • Underlaget skal være fast og ret med +/- 10 mm. på en 3 meter ret skinne.
 • Det afgivne tilbud er altid ekskl. jord / stabilgrus, kantafslutninger, samt evt. bortkørsel af opgravet jord.


Vejledning for evt. jordarbejde ifbm bundopbygning ved gummibelægning:

 • Afrømning af muldlaget ca. 20-30 cm.
 • Råjordsplanum reguleres vandret
 • Bundsikring etableres; typisk 70 mm 0-32 stabilt grus
 • 30 mm. stenmel eller tilsvarende, afrettes og stampes.


Arbejdsområdet skal være lukket i den tid, hvor der aktivt arbejdes. Der skal være fri adgang til 400 volt 16 amp. strøm og alle udgifter hertil afholdes af kunden. Temperaturer på min. 10 grader celsius er nødvendige for arbejdet med gummibelægning og TRESS forbeholder sig retten til at udskyde arbejde, hvis temperaturen ikke er herover. Fri adgang til container til brandbart affald er en forudsætning. Opstilling af byggehegn samt evt. vagt er ikke indregnet i tilbud. (bygherre vurderer nødvendighed)

Asfaltopstregning

TRESS leverer opstregning på belægning, der har jævne og rene falder.

For at vi kan levere asfaltopstregning er det en forudsætning, at det underlag der skal monteres på, hvad enten der er asfalt, fliser eller lign, er jævnt og rent i overfladen, samt at belægningen ligger fast og ikke vipper el. lign.

I tilfælde af manglende opfyldelse heraf bærer kunden ansvaret for, at opstregningen ikke kan udføres fagmæssigt korrekt.

I det omfang belægningen ikke er jævn, ren eller fast, og i det omfang kunden ikke efterkommer et påkrav fra TRESS om at rette op herpå, kan TRESS enten 1)

Træde tilbage fra aftalen mod levering af materialer til og modtagelse af betaling af TRESS salgspris herfor fra kunden, eller 2) afholde omkostningerne til udjævning rengøring eller fastgørelse af overfladen og/eller belægningen for kundens regning uden forudgående samtykke hertil.

Skateudstyr i beton

For levering af skaterudstyr i beton gælder det at det asfaltareal, hvorpå udstyret skal stå skal være plant og overholde fagets tolerancer for rette og jævne flader. Hvis det ikke er tilfældet er TRESS ikke ansvarlig for evt. skade på udstyret efter opstilling. I samme tilfælde er TRESS ikke ansvarlig for, at det leverede arbejder ikke er leveret fagmæssigt korrekt.

Nedstøbning af bøsninger til indendørs idrætsudstyr

Der tages forbehold for skjulte el- og VVS-installationer samt for skjulte kanaler og kældre. TRESS bærer intet ansvar for beskadigelse af skjulte rørføringer i forbindelse med leveringen af arbejdet samt monteringen heraf.

Musikanlæg

Prisen er angivet eksklusive kabler og kabelføring, medmindre andet er aftalt og specifikt angivet i tilbud og ordrebekræftelse.

Scoringsanlæg

Prisen er angivet ekskl. installation og montage med mindre tilkøb er aftalt og specifikt angivet i tilbud og ordrebekræftelse. Har man tilkøbt montage omfatter det montage, installation og afprøvning af anlægget. For indendørs anlæg gælder det: Kunden har ansvar for, at der ved underkant af ønsket placering af anlægget er etableret 1 stk 230V stikkontakt med jord. For udendørs anlæg gælder det: Prisen er ekskl. trækning og installation af strøm; det skal gøres af en autoriseret el-installatør. Der medfølger 1 stk. IP67 hunstik.

Opdateret den 01.10.2020